• Gebruikersraad Enter description here.

  Verslag gebruikersraad 16/10/2017

   

  Aanwezigen: Katrien Staelens, Sara Mermans, Annick Mauroo, Heidi Seynaeve, Geert Verpoest, Danny Decoene, Melissa Buyse, Silvie Cauwenberghs, Cindy Mortier, Sofie Dewulf, Emmy D’Heere, Leen Van Meerhaeghe, Evelien Vandekerckhove, Els Vandenbulcke, Magali Wante , Heidi Theuninck

   

  Verontschuldigd: Vanessa Vermeiren, Nico Courtens, Caroline Combes, Nathalie Mattheeuws, Wim Camelbeke

   

   

  1.Welkom

   

  Welkom, in het bijzonder aan de nieuwe leden:

  Emmy D’Heere, mama van Ella Busschaert (Klas Lieve V, leefgroep 10)

  Sofie Dewulf, mama van Clement Heus (Klas Lieve P, leefgroep 5)

  Cindy Mortier, mama van Liam Mortier (Klas Johanna, leefgroep 7)

  Silvie Cauwenberghs, mama van Maxine Olivier (klas Sylvie, leefgroep 15)

   

  2.Goedkeuring vorig verslag

   

  3.Bezoek aan het vernieuwde revalidatiecentrum

   

  Na maanden van hard zwoegen, puin ruimen en stof afdoen, zijn de nieuwe lokalen gebruiksklaar. Het resultaat mag gezien worden!!

   

  4.Afvaardiging in Raad van Bestuur

   

  5 keer per jaar komt de Raad van Bestuur samen, één ouder vertegenwoordigt daar de ouders. Evelyne Peferoen (mama van Lowie Vanhauwaert) geeft de fakkel door, gezien Lowie sinds 1 september niet meer in de Kindervriend verblijft.

  Emmy D’Heere wil dit opnemen, waarvoor dank.

   

  5.Informatie MFC-RTH-financieel

   

  Aan de hand van een powerpoint wordt info gegeven omtrent verschillende items. De powerpoint wordt in bijlage bij dit verslag bezorgd.

   

  Enkele aandachtspunten:

  ·        “De directie van De Kindervriend heeft de inzet van de personeelspunten in het voorbije en het lopende jaar toegelicht.

  De gebruikersraad steunt de visie om alle personeelspunten maximaal in te zetten, en zo er enige overschot is op 31 december, deze punten te laten uitbetalen.”

  ·        “In De Kindervriend: elke euro die de overheid ons geeft voor het uitbouwen van onze werking mag besteed worden, zolang het voortbestaan op termijn niet in gevaar komt.”

  ·        Weekend- en vakantiewerking: stijgende vraag, limiet naar haalbaarheid is bereikt..

  Geert trekt naar het VAPH om o.a. die nood eens toe te lichten (gekaderd binnen personeelstekort door de personeelsstop van vele jaren geleden).

  Organisatie weekendwerking: ouders worden geïnformeerd, ook per brief, dat weekendopvang enkel kan op aanvraag én na goedkeuring. Een “ja” krijgen, is dus echt geen evidentie. Ook wijzigingen in een vaste regeling kunnen enkel na aanvraag en goedkeuring.

  Vakantiewerking:

  We willen opvoeders zoveel mogelijk laten werken met kinderen die ze goed kennen. Het aantal dagen dat kinderen kunnen aansluiten in de vakantiewerking zal beperkt worden, RTH aanbod: enkel in de speelpleinwerking.

  Ouders die meerdere opvangmogelijkheden hebben tijdens vakanties worden zeker gevraagd om alle opties open te houden.

   

  6.Parkeerproblemen op het domein

   

  Ouders signaleren een parkeerprobleem, terecht…

  Stagiairs, VSPW studenten worden gevraagd om niet op de parking te staan.

  De 2 parkings voor bezoekers blijven bestaan, er zijn ook 2 parkings enkel voor ouders tussen 9u en 10u. Er komen nog 2 extra parkeerplaatsen voor mensen die een officiële parkeerkaart hebben. We hopen op die manier wat tegemoet te komen aan de vraag van ouders.

   

  7.Varia

   

  ·        Klasfoto’s en individuele foto’s: deze vraag wordt zeker nog eens doorgegeven aan de school, maar destijds werden de individuele foto’s afgeschaft omdat dit voor onze kinderen niet evident is en bovendien voor ouders ook een dure aangelegenheid is.

  ·        Communicatie: bus met pech: recent was er een voorval waarbij de bus veel vertraging had. Ouders vragen om sneller te verwittigd te worden. Deze bedenking wordt zeker meegegeven aan de directie van de school (en busbegeleiders).

  ·        Ouders wensen meer contact met leerkrachten en therapeuten: er zijn concrete plannen om een extra info-moment in te bouwen (volgend schooljaar). Ouders die vragen of bedenkingen hebben, kunnen uiteraard steeds bellen, mailen, een afspraak maken met therapeuten tussendoor. Ouders die van deze mogelijkheden gebruik maken, geven aan dat ze op die manier wel vlot en frequent contact hebben met therapeuten.

  ·        Ouders betrekken bij klasgebeuren door hen mee uitstappen te laten begeleiden: kan dit? Er wordt van gedachten gewisseld: voor sommige kinderen van wie geen ouder kan aansluiten ligt dat gevoelig, sommige kinderen stellen moeilijker gedrag, ouders voelen zich schuldig als ze niet kunnen meegaan, sommige kinderen kunnen er niet mee om dat ouders in de KV zijn (structuur doorbroken)…

   

  8.Voorbije activiteiten

   

  ·        Eerste communie en vormsel: ok

  ·        Zomerfeest: de meningen zijn verdeeld over het opsplitsen van de groep i.f.v. het optreden van de kinderen.

  ·        Oudercontact en schoolverlatersfeest juni: ok

  ·        Onthaalmoment 1 september: onder het afdak op de overdekte speelplaats blijft het heel druk, vooral door akoestiek. De klasindeling gebeurt nu in de sporthal, dit is zeker een verbetering. Enkele klassen onthalen de ouders en de kinderen in hun eigen lokaal en niet meer op de speelplaats.

  ·        Ouderavond nieuwe kinderen en voorstellen groepswerkplan (05.10): oké, gezien er een extra oudercontact komt voor therapeuten, kunnen ouders na het klassikaal gedeelte elkaar nog ontmoeten in de sporthal, maar wordt dit niet meer gezien als een contactmoment met therapeuten

   

  9.Komende activiteiten

   

  22.10: bosdag

  17.11: hutsepotavond

  15.01: gebruikersraad

  01.02: oudercontact en vakantie- en vrijetijdsbeurs

  01.03: oudercontact therapeuten

  11.03: wandeldag

  (zomerfeest: gaat dit jaar door op zaterdag 9 juni)

   

  _____________________________________________________________________

   

  Datum volgende gebruikersraad 15 januari 2018 om 20.00u

  Verslaggever: Heidi

 • Schoolraad Enter description here.

  Verslag Schoolraad dd. 17 september 2012

  Aanwezig: Annabel Roobrouck, Griet Pottie (Olmenlaan), Fabrice Vallez, Frauke Cosaert, Siska Buysschaert, Nathalie Mattheeuws, Wim Camelbeke, Raf Vandemaele

  Verontschuldigd: Mieke Van Moerkerke, Barbara Vande Walle

  Ontslagnemend: Petra Derycke

  Agenda: Enig punt en reden voor deze extra bijeenkomst van de Schoolraad teneinde advies te formuleren aan het Schoolbestuur: eventuele reorganisatie van de afdeling  de Olmenlaan met name een mogelijke sluiting ervan.

  • Wim Camelbeke schetst de situatie van de afdeling de Olmenlaan in het licht van een mogelijke sluiting.
  • Hij kreeg van het Schoolbestuur de opdracht de Schoolraad in september samen te roepen om de procedure tot reorganisatie (evt. sluiting) te starten.
  • Het geheel wordt geschetst vanuit financieel standpunt, vanuit pedagogisch oogpunt en eventuele gevolgen voor het personeel.
  • Financieel.

  Er wordt verwezen naar het masterplan: herinrichting van de gebouwen in de Kindervriend.

  Er moet, bij de herinrichting van de gebouwen rekening gehouden worden met de noden, de zorgvragen van de kinderen die er nu zijn en de komende jaren zullen opgenomen worden.

  Er is een grote stijging van kinderen met grotere zorgvragen. Er zijn ook veel kleuters met grotere beperkingen (o.a. qua mobiliteit, rolwagengebruik, slaapbehoeften tijdens de dag, …). Nu zijn er al klassen die geen speeltijd hebben omwille van de problemen voor geschikte opvang van de kinderen op de speelplaats.

  Bovendien zal, als de voorstellen van het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd worden, een nieuwe attestering komen. De kinderen T2 (Olmenlaan en Kindervriend Rollegem) worden nog meer de kinderen met de meeste zorgen en minder schools aanbod. Dit omwille van de nieuwe bepaling van kinderen T2 (lagere intellectuele mogelijkheden).

   

  In de Olmenlaan zijn nu nog 18 kinderen. Dit schooljaar was er maar 1 nieuwe inschrijving en er zijn 5 schoolverlaters. De verhouding aantal personeel tegenover aantal kinderen in Olmenlaan in vergelijking met de Kindervriend Rollegem, is niet meer evenredig (onverantwoord verschillend).

  In de Kindervriend moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

   

  Er moet uitdrukkelijk vermeld worden dat in de Olmenlaan het personeel een ‘totaal opdracht heeft’: alle opvang tijdens de speeltijd en over de middag, regeling van alle aspecten van een schoolgebeuren (organisatie oudercontacten, … ) wordt door hetzelfde team verzorgd.

  Pedagogisch

  De vraag stelt zich of het pedagogisch verantwoord is om zoveel personeel te concentreren in de Olmenlaan. In de afdeling te Rollegem moeten daardoor grotere groepen gevormd worden.

  Bij eventuele sluiting moet voldoende aandacht besteed worden aan de opvang van de kinderen van de Olmenlaan.

  Personeel

  Eventuele sluiting van de Olmenlaan is voor het personeel uiteraard moeilijk en kan gevolgen hebben voor hun statuut en het personeelsbestand in zijn totaliteit van de scholengemeenschap.

  Opdracht vanuit het Schoolbestuur en afspraken

      

      -      De procedure tot eventuele sluiting moet opgestart worden in september 2012.

              Daartoe moet ook contact genomen worden met het diocees en het VVKBUO.

              Alle overlegorganen moeten (o.a. de Schoolraad ) bijeengeroepen worden.

       -      Het kostenplaatje van een  eventuele sluiting moeten in kaart gebracht worden (o.a.

              Agion contacteren i.v.m. de lening en gevolgen van evt. sluiting).

   

  • Er worden geen substantiële investeringen gedaan in de Olmenlaan.
  • De problematiek van evt. sluiting moet besproken worden met de kloostergemeenschap en de deken (gevolgen voor de Erfpacht)
  • Gevolgen nagaan op infrastructureel gebied in de Kindervriend te Rollegem voor de opvang van de leerlingen die overkomen van de Olmenlaan .
  • Nagaan welke gevolgen de sluiting zou hebben op personeelsvlak.
  • Nagaan welke de verhouding winst/verlies is op pedagogisch vlak.
  • “Argumentatie” maken  op financieel, pedagogisch en organisatorisch vlak zowel voor interne als externe communicatie.

   

  Bespreking in de Schoolraad.

  Er wordt sterk de nadruk gelegd op de gevolgen voor de kinderen (aanpassingsproblematiek). Een ouder merkt op dat het financiële in zulke situaties vaak teveel primeert. Men vraagt veel aandacht voor de opvang van de kinderen. Tijdens een opvolgingsvergadering (januari 2013) wordt dit punt herhaald.

  De directie haalt aan dat er nu al verre voorbereidingen zijn: o.a. organisatie van een sportdag voor de kinderen van de Olmenlaan in Rollegem in oktober.

  Verder wordt er opgemerkt dat de kinderen weliswaar in een andere schoolomgeving komen (andere cultuur, groter geheel, misschien niet meer dat knusse van een klein schooltje, …), maar dat de algemene structuur en aanpak  gelijk zal zijn.

  De vraag wordt gesteld over het busvervoer.

  De kinderen blijven rechthebbend op gratis busvervoer tot einde schoolloopbaan in het BLO.

                                                                                                                                

   -   Wat betekent het voor de ouders en evt. familie (vooral grootouders worden

              genoemd).

              De afstand speelt een rol, de confrontatie met kinderen met grotere

              beperkingen (rolwagens, …). Daarover volgt er een groepsgesprek met begrip voor

              elkaars standpunt en beleving met verwijzing naar de verwerkingsproblematiek.

        

  • De Schoolraad vraagt aandacht voor gepaste informatie naar de ouders toe.

  Men vraagt nu al informatie te geven aan de ouders  met de afspraak de stand van zaken geregeld te communiceren.

  We vernemen dat een deel van de ouders zich ook al vragen stellen en hun bezorgdheid hebben geuit (“wat betekent dat voor ons kind en het verder schoolverloop).

  De allochtone ouders moeten eveneens op een aangepaste manier geïnformeerd worden. De vraag rond gesprekken met tolk wordt gesteld. Annabel Roobrouck informeert de directie over evt. mogelijkheden en Hanne Verledens (onderwijsopbouwwerkster van de stad Kortrijk) zal gecontacteerd worden.

   

  • Concrete afspraken

  De ouders worden nog deze week geïnformeerd over een ouderavond waarop de problematiek besproken wordt. Dit wordt ingelast op een geplande ouderavond in oktober.

  De directie en het team zoeken voor elke ouder (vooral allochtone) welke de beste benaderingswijze is.

  De Schoolraad stelt vast dat er een grote bekommernis is vanuit het team om de ouders zo correct en aangepast mogelijk te informeren met begrip voor hun bekommernissen.

   

  Volgende vergadering: 6 of 13 november 2012 19.30 uur te Rollegem.

           De agenda zoals vorige keer afgesproken werd, blijft: info door Geert Verpoest over:

           “de Kindervriend als dienstencentrum” visie, evolutie, realisaties, … .

           Wim Camelbeke contacteert Geert Verpoest en spreekt vaste datum af.

            Bij het begin van die Schoolraad zal een korte info zijn over de stand van zaken.

  Raf Vandemaele

  PS. Nog voor het verslag doorgestuurd werd, vernemen wij van de directie dat ALLE ouders gezegd hebben te zullen gaan naar de geplande ouderavond in oktober.

   

 • Initiatieven voor de Ouders Enter description here.

  Zoals elk jaar zal er in De Kindervriend een studiedag doorgaan rond autisme. Dit jaar is het thema "Autisme binnen de leefgroep".

  Er zullen twee identieke sessies georganiseerd worden, op dinsdag 3 maart:

  - van 08u45-11u30

  - van 13u15-16u00

  Beide sessies gaan door in de vergaderzaal (naast het onthaal).

  Gastspreker is Steven Degrieck van Autisme Centraal.

  Indien u wenst in te schrijven graag een mail naar

  receptie(_AT_)kindervriend.be

 • De Kindervriend Leeft! Enter description here.
 • NIEUWSBRIEVEN Enter description here.
 • Het Schoolreglement Enter description here.
 • Het charter van collectieve rechten en plichten Enter description here.
 • Maandmenu Enter description here.

21/05/2018 04:54:34Stacks Image 2653
Stacks Image 2656
Stacks Image 2659
Stacks Image 2662
Stacks Image 2667
Stacks Image 2670
Stacks Image 2673
Stacks Image 2676