CSS3 Button Design Css3Menu.com

Leefgroepwerking in het MFC

Het internaat telt 10 leefgroepen van 8 tot 11 kinderen. De leefgroepen zijn gemengd en verticaal (verschillende leeftijden) samengesteld. Er zijn leefgroepen die hun werking vooral afstemmen op kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en leefgroepen die vooral werken met kinderen met een lichte verstandelijke beperking (die geen school lopen in BO De Kindervriend).

De leefgroepen worden begeleid door een team van gekwalificeerde opvoeders. We streven ernaar om binnen de leefgroepen een gezinsbenaderend leefklimaat aan te bieden en zorgen  voor een aangename, warme sfeer waar ieder kind zich maximaal kan ontplooien.
Elke leefgroep heeft een aparte en gezellige leefruimte, eigen slaapkamertjes en badkamer.
Kinderen die school lopen in BO De Kindervriend kunnen ’s middags terecht in hun leefgroep om te eten. Opvoeders sluiten ’s middags aan in BO De Brug bij kinderen die daar op school zitten.

In samenwerking met leerkrachten en therapeuten stimuleren we de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden: communicatie en taal, sociale vaardigheden, sociaal- emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, redzaamheid (persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk),  vrijetijdsbesteding, motorische ontwikkeling, gezondheid, …
Afhankelijk van de doelgroep, problematiek en leeftijd kunnen bepaalde accenten gelegd worden in de leefgroepswerking (vb visualisatie, communicatie, …) en het activiteitenaanbod (woensdagnamiddagactiviteiten, naschoolse sport- en vrijetijdsactiviteiten, huiswerkbegeleiding, …).

De opvoeders, leefgroepbegeleider en maatschappelijk werker vormen een vast team rond het kind (en zijn gezin).

De ontwikkeling van de kinderen wordt op de voet gevolgd door een leefgroepbegeleider die op regelmatige tijdstippen de begeleiding van de kinderen samen met de opvoeders evalueert en bijstuurt.

Individuele begeleidingsafspraken worden, in samenspraak met de ouders en het team, opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst die we jaarlijks bespreken.

Naast de zorg voor de kinderen, wordt ook zorg op maat geboden aan ouders. Op geregelde tijdstippen is er mogelijkheid tot contact/overleg met de opvoeders:  kennismakingsnamiddag (in het begin van het schooljaar), oudercontacten (2 keer per schooljaar), bij het brengen en ophalen van de kinderen of tijdens een teamgesprek (voorgesteld door het team of op vraag van de ouders),…

Ouders krijgen ook wekelijks een contactboekje waarin informatie terug te vinden is omtrent de activiteiten binnen de leefgroep en het functioneren van de kinderen.www.dekindervriend.be
Ondersteunende websites
www.nealsfriends.be
www.2bfound.be

21/11/2018 21:08:15Stacks Image 3317
Stacks Image 3320
Stacks Image 3323
Stacks Image 3326
Stacks Image 3331
Stacks Image 3334
Stacks Image 3337
Stacks Image 3340