CSS3 Button Design Css3Menu.com

Logopedie

 
Taal- en spraakproblemen
 
De sociale en talige omgeving kunnen begrijpen en er zo optimaal mogelijk in functioneren, staat centraal in de logopedische behandeling bij kinderen met taalproblemen.
Taalverwerving kent veel deelaspecten:
- articulatie :
We proberen te komen tot een optimale productie van de spraakklanken waarbij het van belang is dat de klanken correct waargenomen worden.
- woordenschat:
Begrippen worden aangeleerd en de kinderen leren ze begrijpen en functioneel gebruiken. Bij een moeizame taalverwerving worden eventueel SMOG-gebaren aangeboden .
- zinsbouw:
Zinsstructuren die niet of onvoldoende verworven zijn komen aan bod. Binnen deze context gaat er aandacht naar grammaticale categorieën.
- Taaldenken:
Kinderen worden gestimuleerd om taal als denkinstrument te gebruiken.
 
 
Leerproblemen
 
Bij kinderen met leerproblemen wordt specifieke hulp geboden bij het lezen en schrijven.
- Technisch lezen:
Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste technieken om een zo hoog mogelijk leesniveau te behalen.
 
- Begrijpend lezen:
Inzicht verwerven in de opbouw van zinnen en tekst staat hier centraal, evenals de betekenisreflectie.
 
- Spelling:
Bijwerken van letterkennis, inzicht in woordstructuren, inprenten van woordbeelden en aanleren van spellingsregels is hier van belang.
 
Kinderen met ernstige leesproblemen worden met compenserende hulpmiddelen verder op weg geholpen.

21/11/2018 21:55:32Stacks Image 2287
Stacks Image 2290
Stacks Image 2294
Stacks Image 2297
Stacks Image 2302
Stacks Image 2305
Stacks Image 2308
Stacks Image 2311