CSS3 Button Design Css3Menu.com

Visie = Opvoedingsproject


Welke waarden streven wij na ?
Onze school is aangesloten bij de koepel van het Katholiek Onderwijs en ondersteunt hiermee haar doelstellingen.
Ons schooleigen opvoedingsproject.
Het schooleigen opvoedingsproject van de B.O.-school "De Kindervriend" steunt op enkele belangrijke pijlers:

  • Onze christelijke inspiratie, met aandacht voor de vieringen, die leidt tot verwondering en stilstaan bij vreugde, pijn en lijden;
  • De opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs goedgekeurd op 2 juni 1994 door de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs;
  • De reeds jarenlange zorg voor de minderbegaafde kinderen in De Kindervriend;
  • De gezamenlijke gesprekken met alle participanten van het opvoedings- en onderwijsgebeuren in De Kindervriend.
  • De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.
  • De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
  • Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie. Van de ouders wordt minstens verwacht:
  • Dat zij loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht;
  • Dat zij geen anti-houding aannemen;
  • Dat de leerlingen deelnemen aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

De gehele schoolgemeenschap richt zich naar dit opvoedingsproject dat de toetssteen is voor onze dagelijkse werking, een richting aanwijst voor de beslissingen op school en een houvast biedt voor een efficiënte en verantwoorde werking. Het opvoedingsproject is tevens de basis voor het schoolwerkplan en voor het opstellen van het schoolreglement.
Wij willen ieder kind, individueel, zo ver mogelijk helpen ontwikkelen op pedagogisch, sociaal, intellectueel, religieus, motorisch en zintuiglijk vlak.
Wij willen de kinderen leefregels bijbrengen om hen sociaal vaardig te maken om zich zo ruim mogelijk te kunnen integreren in de voor hen aangepaste samenlevingsvorm in het instituut en in de maatschappij.
Wij willen de kinderen ondanks hun beperkingen opvoeden tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid in relatiebekwaamheid en het invullen van hun vrije tijd.
Wij wensen de kinderen op te voeden in een sfeer van veiligheid en geborgenheid die hen ruimte biedt om hun gevoelens te uiten en hun kleine en grote zorgen toe te vertrouwen aan mensen met een luisterend oor en een warm hart.

Wij willen de kinderen attent maken op het "wonder" van alles om hen heen. Wij willen hen leren inzien wat fout is en hoe ze het beter kunnen doen. We willen de kinderen in hun zwakke positie weerbaar maken in de samenleving.
Om dit alles mogelijk te maken, streven we naar een opvoedingsstijl met tucht en discipline op maat van het kind in een warme sfeer van rust, vertrouwen en verdraagzaamheid.
Het dagdagelijkse werken met zo een grote verscheidenheid aan kinderen met hun persoonlijke noden vraagt een uitgebreid en veelzijdig personeel. Het is daarom van kapitaal belang dat er goede organisatievormen zijn van overleg met directie, collega's onderling, coördinatiegroep en werkgroepen allerhande. Dit vergt een flexibele opstelling, wederzijds respect, aanmoediging en opbouwende kritiek.

Om de ons toevertrouwde kinderen ook beter buiten de muren van het instituut te laten functioneren, willen de personeelsleden bepaalde gedragsregels voorleven zodat de ouders gemakkelijker met hun kind naar buiten.

21/11/2018 21:11:41Stacks Image 1998
Stacks Image 2001
Stacks Image 2004
Stacks Image 2007
Stacks Image 2012
Stacks Image 2015
Stacks Image 2018
Stacks Image 2021