CSS3 Button Design Css3Menu.com

Samenwerkingsverbanden


A CLB
Het CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding) werkt nauw samen met ons instituut. Dit belet echter niet dat de medewerkers zich objectief, autonoom en schooloverstijgend opstellen. Ouders en jongeren worden benaderd vanuit een christelijke levensbeschouwing en met respect voor ieders noden en wensen.
CLB medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De dienstverlening is kosteloos.
Het centrum is elke werkdag geopend van 8u30 tot 12u00 en van 13u45 tot 17 u00, op maandag is het centrum open tot 19u00.
 Wat indien u als ouder ...

 • Vragen hebt over het schools niveau van uw kind...
 • Meer informatie wenst over leer- en ontwikkelingsstoornissen...
 • Denkt dat uw kind bijkomende therapie nodig heeft...
 • Vragen hebt over de structuur van het buitengewoon onderwijs...
 • Zich vragen stelt omtrent de verdere onderwijsmogelijkheden na het BLO...
 • Zich zorgen maakt over de medische toestand van uw kind..

Wat indien uw kind...

 • Zich moeilijk in de klasgroep integreert...
 • Plots minder graag naar school gaat...
 • Overdreven bang is om te mislukken...
 • Thuis of op school een moeilijk gedrag vertoont...
 • Vaak lichamelijke klachten heeft...

Dan kan het CLB-centrum u helpen doordat het …

 • Meewerkt aan het samenstellen van de klasgroepen.
 • De evolutie van uw kind volgt via aangepaste proeven en regelmatige klasbesprekingen.
 • Informatie kan verstrekken over de bestaande onderwijsvormen.
 • Bij problemen, samen met de school en de ouders, op zoek gaat naar gepaste hulp. Dit kan inhouden: een bijkomend individueel onderzoek, bespreking met de ouders, eventuele verandering van klasgroep of bijkomende therapie.
 • Hulp biedt bij probleemsituaties en zo nodig doorverwijst naar een gespecialiseerde dienst.
 • Voor alle schoolverlaters (op 13-jarige leeftijd), in overleg met de school, zoekt naar de meest geschikte opleiding in het secundair onderwijs. Daartoe wordt informatie verstrekt, worden proeven afgenomen en krijgen de ouders de gelegenheid tot een persoonlijk adviesgesprek.

Wanneer ouders de dienstverlening niet wensen, om welke reden dan ook, dan kunnen zij de gepaste formulieren voor weigering bekomen op het secretariaat van de school of op het centrum.
B Binnen ons schoolbestuur

Oudercomité (feestcomité)


Het oudercomité van De Kindervriend is vooral begaan met extra financiële inkomsten voor het instituut. Het organiseert een aantal activiteiten mee en dragen een aantal extra uitgaven ten voordele van de kinderen en het instituut.

Dringende medische bijstand - Rollegem


Naast de heel nauwe dagdagelijkse samenwerking met het MPI De Kindervriend, is er ook binnen onze samenwerking een akkoord dat gekwetste leerlingen, directe medische zorgen ontvangen vanuit de verpleegkundige dienst.  Indien nodig zal men Dr. Viaene, huisarts in Rollegem en arts binnen het MPI consulteren.  Indien heel dringend doen wij direct een beroep op de dienst 100.

Dringende medische bijstand - Kortrijk


Indien nodig zal Dr. Els Pottie, Wielewaallaan 24, Kortrijk,  056 21 97 88 opgeroepen worden voor dringende medische interventies.
Indien heel dringend doen wij direct een beroep op de dienst 100.

Interbedrijfsgeneeskundige dienst voor de personeelsleden


De interbedrijfsgeneeskundige dienst waarmee de school samenwerkt is : Attentia te Kortrijk, Kasteelkaai.  Zij heeft een contract met het schoolbestuur voor wat betreft de medische controle en medische begeleiding. Ze is raadgever voor personeelsleden, alsook voor wat de jaarlijkse opvolging betreft qua EHBO en arbeidsveiligheid binnen de werkplaatsen en klaslokalen.
C Buiten het schoolbestuur
Sinds september 2003 is De Linde toegetreden tot de scholengemeenschap “Klavertje 4” en omvat volgende scholen:

 • Gewoon basisonderwijs: Marke en Rodenburg Marke, Rollegem en Bellegem
 • Buitengewoon basisonderwijs: De Brug Kortrijk (T1), De Bloesem Kortrijk (T8), Bemok Kortrijk (T3), en De Kindervriend Rollegem (T2)
 • De doelstellingen kan je als volgt omschrijven  :

  • Gewoon en buitengewoon onderwijs leren elkaar beter kennen in de regio
  • Afstemming op elkaars werking
  • Informatieuitwisseling en doorspeling op administratief en pedagogisch vlak
  • Betere en goedkopere contracten kunnen afsluiten op het niveau scholengemeenschap


Homepage

21/11/2018 21:39:23Stacks Image 2079
Stacks Image 2082
Stacks Image 2085
Stacks Image 2089
Stacks Image 2094
Stacks Image 2097
Stacks Image 2100
Stacks Image 2103