CSS3 Button Design Css3Menu.com

Overlegorganen


Lokaal onderhandelings comité (LOC)

  • Voorzitter: Dhr. Defoor Armand (schoolbestuur)
  • Secretaris: Mevr. Martens Greet (personeel)
  • Leden: Dhr. Debaillie Frans (schoolbestuur)
  • Mevr. Hots Sylvie (personeel)
  • De directeur is permanent adviseur.

Ouderraad (OR)
Op de ouderraad wordt er informatie verstrekt over het functioneren van de instelling. De klemtoon ligt op de samenwerking met en de participatie van de ouders.
De samenstelling van de OR is uiteraard gevoelig aan wijzigingen. Voor meer inlichtingen hierover kan je telefonisch contact nemen met het instituut. De samenstelling van de OR zal eveneens meegedeeld worden via onze folder “De Kindervriend leeft”.
Pedagogische raad (PR)
In de pedagogische raad zetelen personeelsleden die deel uitmaken van de schoolraad en die er de personeelsgroep vertegenwoordigen.
Leerlingenraad
Wegens de specificiteit van matig en ernstig mentaal vertraagde kinderen worden de elementen van de participatie op het niveau van de klaswerking gebracht.
Schoolraad
De schoolraad is samengesteld uit volgende delegaties: personeelsleden uit de pedagogische raad, ouders uit de ouderraad, en de leden van de lokale gemeenschap. Zij zijn de eerste partners om met het schoolbestuur, volgens de regels en opdrachten van het participatiedecreet, in overleg te treden. Daarnaast heeft de schoolraad als opdracht advies te formuleren en informatie in te winnen.
CPBW (comité preventie en bescherming op het werk)
Samen met de drie scholen binnen ons schoolbestuur, werd een CPBW opgericht. Het stelt zich tot doel de veiligheid, gezondheid, het welzijn en verfraaiing van de werkplaatsen te behartigen voor zowel personeel als voor leerlingen.
Preventieadviseur
Binnen onze school werd een leerkracht preventieadviseur aangesteld, die meehelpt de doelstellingen van het CPBW waar te maken. Mevrouw Katrien Mesdag neemt deze taak op zich binnen onze school. Zij vindt hoofdzakelijk haar opdracht in de wet van 4 augustus 1998.

21/11/2018 20:53:29Stacks Image 2039
Stacks Image 2042
Stacks Image 2045
Stacks Image 2048
Stacks Image 2053
Stacks Image 2056
Stacks Image 2059
Stacks Image 2062